شرکت
روغن
موتور ایران
Iran Motor Oil Company
شرکت روغن موتور ایران

ایران، تهران
خیابان ولیعصر، محمودیه، شماره ۲۷۷۴، واحد ۸

کدپستی: ۱۹۸۶۹۱۷۷۳۷ 
contact with IMO
تلفن: ۳-۵۰۱ ۶۶۶ ۲۲ ۲۱ ۹۸ +  
فکس: ۱۶۲ ۶۶۶ ۲۲ ۲۱ ۹۸ +
ایمیل :